BookDetail

 Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs 

Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอแนะในบทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด

Published date
: Feb 07, 2018
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 342
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9789744434883  
245 a : Title 
Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  
300 a : Total pages 
342  
520 a : Description 
เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอแนะในบทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด  
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.