BookDetail

 วิธีเขียนแผนธุรกิจ 

วิธีเขียนแผนธุรกิจ

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจให้ทราบว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างไร ถ่ายทอดด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

Published date
: Jul 31, 2020
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 109
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
วิธีเขียนแผนธุรกิจ  
300 a : Total pages 
109  
520 a : Description 
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจให้ทราบว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างไร ถ่ายทอดด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ  
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.