New Releases

(สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    3 ก.พ. 2566 10:29 น.) กรมสรรพสามิตประชุมหารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม หารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสหภาพยุโรป ประจำประเทศไท..