e-Book

  • View :
Author : ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Publishing Date : Jul 31, 2020
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจให้ทราบว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างไร ถ่ายทอดด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
Author : บริษัท อทิตตา ครีเอชั่น จำกัด
Publishing Date : Jul 31, 2020
คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา ซึ่งรวบรวมเรื่องราวควรรู้ของบาหลีไว้อย่างครบถ้วน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ กิจกรรมยอดนิยม ความหลากหลาย และความสวยงามแตกต่าง ภายในเล่มประกอบด้วยรูปภาพสวยงาม และข้อมูลควรรู้สำหรับการวางแผนเที่ยว เป็นคู่มือการเดินทางที่เจาะลึก และสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางท่องเที่ยวบาหลีได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยรูปลักษณ์ที่ง่ายต่อการพกพา ขนาดกะทัดรัด
Author : พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
Publishing Date : Jul 31, 2020
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) หลักการจัดการและการบริหารองค์กรทั่วไป ได้แก่ กระบวนการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน และ (2) หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์กรอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอุตสาหกรรม
Author : กรมสรรพสามิต
Publishing Date : Mar 12, 2018
การผลิตเบียร์โรงเล็ก
Author : วสิษฐ เดชกุญชร
Publishing Date : Feb 22, 2018
นับตั้งแต่เขียนเรื่องนี้เป็นต้นมา คำถามที่ผู้เขียนได้รับอยู่เสมอไม่ขายสายก็คือ ตำรวจอย่าง"สารวัตรใหญ่" นั้น มีตัวตนอยู่จริงหรือ หรือว่าเป็นเพียงแต่สมมติในความเพ้อฝันของผู้เขียน ที่ไม่มีวันกลายเป็นความจริงได้ ผู้เขียนสวงนสิทธิ์ที่จะยืนยันความมีตัวตนของ "สารวัตรใหญ่" แต่ขอเรียนถามผู้อ่านว่า ถ้าหากเชื่อว่า "สารวัตรใหญ่" เป็นเพียงสมมติไม่มีตัวตนอยู่จริง ใครเล่าที่สมควรจะเป็นผู้ปั้น "สารวัตรใหญ่" แล้วชุบชีวติให้กลายเป็นตัวตนขี้นมาจริง ๆ
Author : โจวาน เคอร์บาลิจา
Publishing Date : Feb 21, 2018
เปิดประตูสู่การธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต AN INTRODUCTION TO INTERNET GOVERNANCE
Author : กรมสรรพสามิต
Publishing Date : Feb 20, 2018
คู่มือการใช้งานระบบสารานุกรมสรรพสามิต