NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
29 Sep 2022

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565