NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
30 Sep 2022

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565


นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต และข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565