NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
15 Mar 2023

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 22)


นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีทางเลือกหลายทาง และสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปัญหาได้ เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้ระดมความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ได้พัฒนาศักยภาพทางความคิด สามารถคิดได้หลากหลายรูปแบบและหลายวิธีการ จนนำไปสู่วิธีแปลกใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้เพื่อพัฒนาการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น บุคลากรคิดอย่างเป็นระบบได้ ส่งเสริมการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงความคิดร่วมกันอีกด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีอาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Design Thinking และดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566