NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
25 May 2023

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสสพ.กระบี่ และพังงา
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสสพ.กระบี่ และพังงา


นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่และพังงา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำไปเติมน้ำมันดีเซลก่อนที่จะนำน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่กรมสรรพสามิตจะเริ่มดำเนินการใช้ในเดือนกรกฎาคม 2566 ในการนี้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางไปตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา พร้อมโรงเก็บของกลางและบ้านพักข้าราชการ เพื่อให้มีสถานที่สำหรับพักอาศัย และมีสถานที่ปฏิบัติราชการเหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566