NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
25 May 2023

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย


นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของราชอาญาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2566-2571 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ ( Direct code) ณ ห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ และห้องสนับสนุนปฏิบัติการระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิตเพื่อรับชมการจัดแสดงวัตถุสิ่งของสำคัญหายากในด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของกรมสรรพสามิต รวมถึงวิวัฒนาการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566