NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
09 Jun 2023

โครงการสัมมนาหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
โครงการสัมมนาหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน


ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน Global Leadership for Sustainable Development จัดโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่น และการปรับตัวของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านญี่ปุ่นภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Naoyuki Wada อุปทูตด้านการคลัง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มาบรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่นและการปรับตัวของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านญี่ปุ่นภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566