NewsDetail

ฐานิศร อินทมุนี
08 Dec 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564


นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564