New Releases

(สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    8 ส.ค. 2565 16:29 น.) การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพส..