New Releases

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ App..