New Releases

(สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    30 พ.ย. 2565 13:35 น.) กรมสรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับ..