New Releases

(สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    30 ส.ค. 2565 13:08 น.) การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุ..