New Releases

(สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    24 ม.ค. 2566 14:48 น.) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้..