NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
15 Sep 2022

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565


ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระ และพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เกิดจากการประกวดผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร และในการนี้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นำคณะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565