NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
04 Oct 2023

สรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีท
สรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีที่ 21


ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีที่ 21 โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566