NewsDetail

บดินทร์ สุดสวาสดิ์
09 Oct 2023

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะปีที่ 21
ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ปีที่ 21


นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ปีที่ 21 โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ สบน. โดยมี นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้รับมอบ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566