VDODetail

  งานเสวนา 

งานเสวนา " 86 ปี สู่สรรพสามิต 4.0 " จัดขึ้นในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 86 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต

MARC Information
245 a : Title 
งานเสวนา 
100 a : Author 
520 a : Description 
งานเสวนา " 86 ปี สู่สรรพสามิต 4.0 " จัดขึ้นในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 86 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.